How to เตรียมตัวเดินทางเที่ยวดูไบ ประเทศร่ำรวยที่สุดในโลกในยุคโควิด

Travel Stories
19 ต.ค. 64
19,447
2

cFKMrF0sDk9C9Da9QEtfUPgb5OzcrrhLpw7pvkzYd2y_H8spJqzYZo8sHbxaYVoqTH4H5URTHF2pL0xO2PElXA3tYipx_L_ZO20J7XYdBkn24S_E2iG8E7JZu6fRXMlfvfXuxLo=s0

ดูไบ ประเทศร่ำรวยที่สุดในโลก ทุกอย่างหรูหราอลังการงานสร้าง ทำให้นักท่องเที่ยวที่ชอบความตื่น ตื่นใจแปลกใหม่อยากไปเที่ยวดูไบ เพื่อเห็นประเทศนี้กับตาตัวเองสักครั้ง ใครที่กำลังมีแพลนไปเที่ยวดูไบ ห้ามพลาดบทความนี้เด็ดขาด เรารวมขั้นตอนการเตรียมเอกสารก่อนเข้าประเทศในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 อ่านจบปุ๊บก็ไปเที่ยวดูไบกันได้เลย

lMN7_lLQejXIDD5djrdVwmgcUqPI1RK1CJVjpOW4sQt13cZ6KK3rWkCVoFnFJ8Dow4RcSadI0W0UU8JVt6bB6Zu6TdlAE_2n58vwm2PgjX5QwXi8jT3GMYtdJ0BVyV_z-Nvpris=s0

ก่อนอื่นคุณต้องทำการตรวจสอบว่าจำเป็นต้องใช้วีซ่าหรือไม่ สำหรับประชาชนคนไทยอย่างเราจำเป็นต้องขอวีซ่าในการเดินทาง มีทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 – 90 วัน ทั้งนี้ วีซ่านักท่องเที่ยวนั้นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

- Tourist Visa: พำนักได้ 30 วัน มีทั้งแบบ single และ multiple visa

- Long Term Tourist Visa: พำนักได้ 90 วัน เป็นแบบ single visa

- Long Term Visit Visa: พำนักได้ 90 วัน เป็นแบบ multiple visa

- Service Visa: พำนักได้ 14 วัน เป็นแบบ single visa

 

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นขอวีซ่า

1. สําเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ชุด (สําเนาสีเท่านั้น)

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป รูปถ่ายหน้าตรง

3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

6. เอกสารการทำงาน โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัท ถ้าเป็น เจ้าของกิจการ ใช้ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ที่คัดมาไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์

7. สำเนาใบจองโรงแรม

8. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน

9. ใบสูติบัตร (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) กรณีอายุต่ำกว่า 21 ปี

10. เบอร์โทรศัพท์

การขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้ายูเออี

1. ข้อกำหนดทั่วไป : ผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตรา

1.1 จะต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางที่ถูกต้องสมบูรณ์ กล่าวคือ  ยังไม่หมดอายุการใช้งาน (มิได้มีการระบุอย่างชัดเจน ว่า จะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากี่เดือน) ไม่อยู่ในสภาพที่ชำรุดเสียหายจนใช้การไม่ได้ และจะต้องเป็นเอกสารเดินทางที่สามารถใช้เดินทางกลับประเทศที่ออกเอกสารเดินทางดังกล่าว โดยขอแนะนำให้หนังสือเดินทางของท่านมีอายุเกิน 6 เดือนขึ้นไปก่อนเดินทางจะเป็นดี

1.2 จะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศยูเออี

1.3 จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกเนรเทศออกนอกประเทศยูเออี

1.4 จะต้องมีหน่วยราชการ/องค์กรธุรกิจในยูเออี หรือคนชาติยูเออี หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในยูเออีเป็นผู้อุปถัมภ์ (สปอนเซอร์) ในการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท

2. การยื่นขอวีซ่า สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง คือ

2.1) หนังสือเดินทางราชการ/หนังสือเดินทางทูต จะต้องยื่นขอด้วยตนเองผ่านสถานเอกอัครราชทูตยูเออีประจำประเทศไทย (โดยมีเอกสารรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย) -- สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อาคาร All Season Place ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330 

2.2) หนังสือเดินทางทั่วไป - ยื่นขอโดยหน่วยราชการ/องค์กรธุรกิจในยูเออี หรือคนชาติยูเออี หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในยูเออี ในฐานะผู้อุปถัมภ์ ผ่านกรมการสัญชาติและถิ่นที่อยู่ กระทรวงมหาดไทย

Abu Dhabi Naturalization & Residence Directorate (ADNRD) ตั้งอยู่ ณ

Al Saada Road, Al Mushref

Abu Dhabi P.O. Box: 4333

Phone: +971 2 446 2244 - 6005 22222

Fax: +971 2 446 1621

Website: http://www.moieserv.ae

2.3) หนังสือเดินทางทั่วไป - ยื่นขอโดยสายการบิน หรือโรงแรม ในฐานะผู้อุปถัมภ์ แทนผู้เดินทาง

QNvsiqE0XYBmqjxYvG_CiUQL0fzYveU45EKMn5P4ZeeiJl4Optiwtsg8LHNvCp-OxhshGk5Nzkc0H5eatH-NgJuVXj77s6XQG2ywpVcNobABfHRqP-PI5K_GrOUT74hNbk6C5zk=s0

 

การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว หรือ Tourist Visa 

เป็นการตรวจลงตราที่ออกให้แก่นักท่องเที่ยวเท่านั้นโดยจะต้องมีสำนักงานท่องเที่ยว สายการบิน บริษัท หรือโรงแรมในยูเออีเป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นผู้ยื่นขออนุมัติการตรวจลงตรา ประเภทนี้ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการขององค์กรของตนต่อกรมการสัญชาติ และถิ่นที่อยู่ ผู้ได้รับการตรวจลงตราประเภทนี้สามารถพำนักอยู่ในยูเออีได้ 30 วัน (short) และ 90 วัน (long) โดยไม่อนุญาตให้มีการขยายเวลาการพำนักออกไปได้อีก

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าดูไบ ราคาวีซ่าท่องเที่ยวของสายการบินแอมิเรตส์ 30 วัน แบบใช้ครั้งเดียวอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทและค่าวีซ่าท่องเที่ยว 30 วันแบบใช้ได้หลายครั้ง ประมาณ 5 พันกว่าบาท

**ข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมาถึงดูไบในช่วงสถานการณ์โคโรนาไวรัส – 19 ระบาด

  • ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางไปดูไบจากจุดต้นทางใดก็ตาม (รวมถึงประเทศในกลุ่ม GCC) จะต้องมีใบรับรองผลการตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ที่เป็นลบสำหรับการตรวจที่ดำเนินการไปไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ใบรับรองต้องเป็นการตรวจด้วยวิธี Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ในดูไบจะไม่รับพิจารณาใบรับรองการตรวจแบบอื่น ๆ รวมถึงการตรวจแอนติบอดี ใบรับรองการตรวจ COVID ของ NHS การตรวจ PCR แบบเร่งด่วน และชุดตรวจที่บ้าน 

  • ผู้เดินทางต้องนำใบรับรองทางการฉบับพิมพ์หรือแบบดิจิทัลเป็นภาษาอังกฤษหรืออาหรับมาเช็คอิน – ไม่ยอมรับใบรับรองทาง SMS จะยอมรับใบรับรองแบบ PCR เป็นภาษาอื่นก็ต่อเมื่อสามารถตรวจสอบยืนยันได้ที่สถานีต้นทาง

  • ต้องมีการออกใบรับรองการตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ให้โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในประเทศที่ผู้โดยสารออกเดินทาง ใบรับรองที่ได้ใช้แสดงสำหรับการเดินทางไปยังปลายทางอื่นไปแล้ว ไม่สามารถใช้สำหรับเดินทางกลับเข้าไปใหม่ได้ แม้ว่าจะยังอยู่ในระยะเวลาที่ยังใช้ได้อยู่ก็ตาม

การตรวจเมื่อเดินทางมาถึงดูไบ

ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงดูไบจะต้องเข้ารับการตรวจ COVID‑19 แบบ PCR อีกครั้ง เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ พำนักอยู่ในโรงแรมหรือที่พักอาศัยของคุณจนกว่าคุณจะได้รับผลการตรวจหากผลการตรวจเป็นบวก คุณจะต้องถูกกักกันตัวและปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานด้านสาธารณสุขดูไบ และต้องดาวน์โหลดแอปฯ COVID19 – DXB Smart App iOs / Android

เท่านี้คุณก็จะได้ไปยืนอยู่บนตึก Burj Khalifa ที่สูงยิ่งกว่า ตึกไทเป101 เที่ยวน้ำพุแห่งดูไบ Dubai Fountain เห็นแสงสีเสียงตระการตาจากการโชว์แสงไฟ ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก มีความยาวกว่า 270 เมตร หรือประมาณสนามฟุตบอล 2 สนามรวมกัน และไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Dubai Mall Aquarium อยู่ในห้าง Dubai Mall ที่เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นตู้กระจกอะคริลิกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

หวังว่าข้อมูลที่เรานำมาในวันนี้จะพอมีประโยชน์ให้นักเดินทางทุกท่านที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวดูไบสามารถจัดการเอกสาร การเตรียมได้สะดวกสบายรวดเร็วมากยิ่งขึ้น